A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

TRƯỜNG MN TUẤN MẬU

 

 
 
 

 

 

   Số:    /QĐ-MNTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 Tuấn Mậu, ngày 15  tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường

năm học 2016 - 2017

 

- Căn cứ công văn số 28/KH – PGD& ĐT ngày 08/09/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Động về việc hướng dẫn công tác kiểm tra chuyên ngành, nội bộ trường học năm 2016- 2017;

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017;

- Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của trường mầm non Tuấn Mậu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trường MN Tuấn Mậu năm học 2016 - 2017 gồm các ông (bà) (có danh sách đính kèm).

Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng lịch, kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.

Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra. Chế độ (nếu có) của các thành viên thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường MN Tuấn Mậu.

Điều 3: Các tổ chuyên môn, tổ hành chính, kế toán và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

 -Ban kiểm tra PGD (b/c);

- Như điều 1 (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu)

                     

 

 

 

                                                                               Hà Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2016- 2017

 

          (Phụ lục kèm theo Quyết định số    /QĐ-MNTM  ngày 15 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng trường MN Tuấn Mậu)

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

được phân công

Ghi chú

1

Hà Thị Hương

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Đàm Thị Quyết

P. Hiệu trưởng

Phó ban

 

3

Hoàng Thị Hải

P. Hiệu trưởng

Phó ban kiêm thư kí

 

4

Nguyễn Thị Lệ

Tổ trưởng CM

Thành viên ban KT

 

5

Nguyễn Thị Bích

Tổ trưởng CM

Thành viên ban KT

 

6

Ngô Thị Cúc

  Tổ phó CM

Thành viên ban KT

 

7

Hoàng Thị Tám

Tổ trưởng CM

Thành viên ban KT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG

TRƯỜNG MN TUẤN MẬU

 

 
 
 

 

 

   Số:      /KHNB-MNTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 Tuấn Mậu, ngày 15  tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2016-2017

 

I. Các văn bản pháp lý:

- Căn cứ công văn số 28/KH – PGD& ĐT ngày 08/09/2016 của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Động về việc hướng dẫn công tác kiểm tra chuyên ngành, nội bộ trường học năm 2016- 2017;

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017;

- Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của trường mầm non Tuấn Mậu;

- Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra các năm học trước, trường MN Tuấn Mậu xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017 như sau:

II. Mục đích yêu cầu:

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

- Thành lập các tổ chuyên môn và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;

- Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Quản lí hành chính; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng;

- Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà tr­ường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, danh sách học sinh hoàn thành chương trình, chưa hoàn thành chương trình, hoàn thành chương trình MN cho học sinh trong nhà trường;

- Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy đúng quy định; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị -xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

III. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các hướng dẫn về công tác kiểm tra trường học.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động của cấp trên; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập phù hợp với từng đối tượng và tâm sinh lý của trẻ đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho trẻ. Tiếp tục triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng và đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ, giáo viên nhân viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

- Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục MN đúng độ tuổi. Tăng cường cơ sở vật chất, mua bổ sung trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong nhà trường.                  

 2. Nhiệm vụ cụ thể:

 - Kiện toàn tổ chức: thành lập ban chuyên môn gồm HT, Phó HT, CTCĐ, tổ trưởng CM, tổ phó CM Có quyết định kèm theo); đảm bảo là những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, có phẩm chất, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ tự kiểm tra, đánh giá.

- Tập huấn công tác tự kiểm tra nội bộ nhà trường cho ban chuyên môn và 100% giáo viên trong nhà trường để giáo viên nắm vững mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Thực hiện tự kiểm tra trong nhà trường 2 lần/ năm học. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, tổ nhóm chuyên môn, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ theo Quyết định số   /QĐ-MNTM ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường MN Tuấn Mậu

          2. Thành phần: Gồm có: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng CM; tổ phó CM; Chủ tịch CĐ.

          V. Các hoạt động kiểm tra trong năm học 2016-2017.

  1. Kiểm tra các hoạt động quản lý giáo dục:

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học

          Mục đích: Rà soát các nội dung trong kế hoạch để đảm bảo tính khả thi, từ đó bổ sung cho phù hợp.

          Mục tiêu: Kiểm tra 100% các loại kế hoạch.

          Biện pháp: Huy động tất cả cán bộ quản lý tham gia kiểm tra, rà soát.

          2. Kiểm tra toàn diện các tổ trong trường học:

Tên tổ kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Thời gian kiểm tra và hoàn thành

Lực lượng kiểm tra

Biện pháp đảm bảo thực hiện KH

Người thực hiện

5- 6 tuổi

Hồ sơ công tác của tổ

Tháng12-2016

Ban kiểm tra

Tổ chức kiểm tra theo KH

Đàm Thị Quyết

4- 5 tuổi

Hồ sơ công tác của tổ

Tháng 12-2016

Ban kiểm tra

Tổ chức kiểm tra theo KH

Đàm Thị Quyết

24 - 36

Hồ sơ công tác của tổ

Tháng 12-2016

Ban kiểm tra

Tổ chức kiểm tra theo KH

Hoàng Thị Hải

Công tác đoàn

Hồ sơ công tác của tổ

Tháng 03 – 2017

Ban kiểm tra

Tổ chức kiểm tra theo KH

Hà Thị Hương

3. Kiểm tra chuyên đề của nhà giáo:

TT

Họ và tên

Thời gian kiểm tra và hoàn thành

Lực lượng kiểm tra

Biện pháp đảm bảo thực hiện KH

Người thực hiện

1

Nguyễn Thị Lệ

Tháng 9/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hoàng Thị Hải

2

Hoàng Thị Oanh

Tháng 10/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Nguyễn Thị Lệ

3

Hoàng Thị Thùy

Tháng 10/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Nguyễn Thị Lệ

4

Hoàng Thị Tám

Tháng 11/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hoàng Thị Hải

5

Nguyễn Thị Hiền

Tháng 11/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Đàm Thị Quyết

6

Nguyễn Thị Hoà

Tháng 12/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Đàm Thị Quyết

7

Hoàng Thị Hường

Tháng 12/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Nguyễn Thị Bích

8

Bàn Thị Sáu

Tháng 12/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Nguyễn Thị Bích

9

Bùi Thị Viên

Tháng 12/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Nguyễn Thị Bích

10

Bàn Thị Hoa

Tháng 1/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hoàng Thị Tám

11

Phạm Thị Bích

Tháng 1/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hoàng Thị Tám

12

Vũ Thị Khánh

Tháng 1/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hoàng Thị Hải

13

Nguyễn Thị Thêu

Tháng 2/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Ngô Thị Cúc

14

Triệu Thị Hoàn

Tháng 2/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Ngô Thi Cúc

15

Nguyễn Thị Hường

Tháng 2/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hà Thị Hương

16

Vương Thị Hiền

Tháng 3/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Đàm Thị Quyết

17

Nguyễn Thị Bình

Tháng 4/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hà Thị Hương

18

Trịnh Thị Tuyên

Tháng 04/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Ngô Thi Cúc

4. Kiểm tra toàn diện HĐSP nhà giáo:

TT

Họ và tên

Thời gian KT và hoàn thành

Lực lượng kiểm tra

Biện pháp đảm bảo thực hiện KH

Người thực hiện

1

Hoàng Thị Tâm

Tháng 10/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hoàng Thị Hải

2

Ngô Thi Cúc

Tháng 11/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hoàng Thị Hải

3

Thân Thị Khanh

Tháng 12/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hoàng Thị Hải

4

Hoàng Thị Nhài

Tháng 12/2016

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Đàm Thị Quyết

5

Nguyễn Thị L

Tháng 1/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Đàm Thị Quyết

6

Hoàng Thị Oanh

Tháng 2/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hà Thị Hương

7

Nguyễn Thị Bích

Tháng 4/2017

Ban kiểm tra

Kiểm tra dân chủ

Hà Thị Hương

 

5. Việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện chỉ thị 33/2006/TTg của Thủ tướng Chính phủ, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

          - Đối tượng kiểm tra: giáo viên;

- Nội dung kiểm tra: các hoạt động giáo dục;

- Thời gian kiểm tra: Các tháng trong năm học 2016-2017;

- Lực lượng phối hợp: BGH, Tổ trưởng, Ban KT&KĐCL, phụ huynh HS;

- Biện pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch: Kiểm tra thường xuyên

6. Việc xây dựng trường hoc thân thiện, học sinh tích cực:

- Đối tượng kiểm tra: Cán bộ, giáo viên, học sinh, trang thiết bị CSVC ;

- Nội dung kiểm tra: Công tác xây dựng, tu sửa CSVC, phòng học, góc học tập, biện pháp, phương pháp học tập, giờ dạy... ;

-Thời gian kiểm tra: Các tuần trong năm học ;

- Lực lượng phối hợp: Ban Giám hiệu, tổ trưởng, phụ huynh HS ;

- Biện pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch: Kiểm tra thường xuyên.

7. Việc kiểm tra các hoạt động quản lý hành chính (Các điều kiện phục vụ dạy học):

- Đối tượng kiểm tra: y tế, thiết bị đồ dùng ;

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách cấp phát thuốc, khám .... ;

- Thời gian kiểm tra: y tế học đường kiểm tra tháng 12.

- Lực lượng phối hợp: Ban kiểm tra ;

- Biện pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch: Lập kế hoạch kiểm tra.

8. Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

- Đối tượng kiểm tra: Cán bộ, giáo viên.

- Nội dung kiểm tra: Thực hiện quy chế ;

- Thời gian kiểm tra: Các tháng trong năm học ;

- Lực lượng phối hợp: BGH, tổ trưởng, phụ huynh HS ;

- Biện pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch: Kiểm tra thường xuyên.

9. Các cuộc kiểm tra khác : Theo tình hình thực tế.

          III. Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Đối tượng kiểm tra: Cán bô, giáo viên, nhân viên;

- Nội dung kiểm tra: Chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu... ;

- Thời gian kiểm tra: Các tuần trong năm;

- Lực lượng phối hợp: Ban Giám hiệu, thanh tra ND;

- Biện pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch: Kiểm tra thường xuy ên.

IV.Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân:

- Kế hoạch theo dõi đơn thư  KNTC: Xây dựng  kế hoạch,lập hòm thư khiếu nại, tố cáo;

- Kế hoạch kiểm tra, quản lý cán bộ, Đảng viên để hạn chế các vụ việc KNTC: Lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên;

- Lịch kế hoạch tiếp dân: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần;

- Các biện pháp đảm bảo thực hiện việc giải quyết KNTC theo đúng Luật: Thực hiện xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.

 

Nơi nhận:

      - Phòng GD&ĐT( Tổ MN)

      - BGH ( C/đ);

      - Tổ trưởng CM ( T/h);

      - Lưu :VP.

                                                                                                                              

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hà Thị Hương

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng trước : 99